Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

jjjoanna
9214 1882
Reposted fromthinredline thinredline

May 27 2015

jjjoanna
Reposted frommayamar mayamar viasony sony
jjjoanna
8427 f7c6 500
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viasony sony

May 12 2014

jjjoanna
2758 63f3
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat
jjjoanna
2911 76a4 500
Reposted fromkropq kropq

April 21 2014

jjjoanna
coraz bardziej puste to moje serce
obudziłam się wczoraj obok twoich nagich pleców
ta skóra to ciepło to wszystko
nie ma już znaczenia patrzę i odchodzę
wymykam się zamykam wewnątrz z niepewnością
która rodzi we mnie gniew niechęć nieuzasadnione kołatanie
czuję jakby cała miłość którą mogłam ci dać już wylała się ze mnie
nadmuchany balon ni to duma ni to powietrze
chciałabym ulecieć gdzieś wysoko ale ciągnie mnie sznurek
nie umiem nazwać ciebie i mnie tam gdzie kiedyś używałam nas
coraz bardziej puste to moje.
jjjoanna
2643 3000 500
Reposted fromGUERRERO1122 GUERRERO1122
jjjoanna
2663 c7a1
Reposted fromblueskyanhedonie blueskyanhedonie
jjjoanna
2708 00e8
Reposted frommaking-love making-love
jjjoanna
2785 1259 500
Reposted fromGUERRERO1122 GUERRERO1122

March 31 2014

jjjoanna
0078 e820 500
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
jjjoanna
0084 1126
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl
jjjoanna

March 30 2014

1987 2b18 500

disminucion:

Bare Island Sunrise, David Psaila

Reposted fromTano Tano
jjjoanna
1835 1b59 500
Reposted fromdysonanspoznawczy dysonanspoznawczy
jjjoanna
2028 ec06
Reposted fromfoods foods
jjjoanna
2151 5866
Reposted frommysex mysex
jjjoanna
2154 de59
Reposted fromwhichWaynow whichWaynow
jjjoanna
2173 9c9a 500
Reposted fromverronique verronique
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl